Rejstřík svazků/společenství obcí

svazek obcí
aktivní
27.08.1993
Svazek obcí Vejprtska
Tylova 870/6
Vejprty
43191
47793040
zasedání orgánu svazku
předseda svazku
zástupce - zmocněnec zasedání orgánu SOV

 

 

Osoby vykonávající působnost

Jméno Funkce Datum vzniku funkce Datum zániku funkce
Jitka Gavdunová
předsedkyně
Rostislav Velek
zástupce

Členské obce

Název IČO Datum vzniku členství Datum zániku členství

Předmět činnosti

Předmět činnosti
a) Jednotná správa a řízení obecních vodovodů a kanalizací, skupinových vodovodů a kanalizací a dalších společných částí z majetku obcí, které slouží výrobě a rozvodu vody, k odvodu a likvidaci odpadních a dešťových vod na principu investiční a cenové solidarity členů svazku ve smyslu zákona o obcích.
b) Racionální využívání zdrojů vody a činností souvisejících s vodohospodářskými funkcemi složek přírodního prostředí regionu.
c) Zajištění zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod členů svazku.
d) Sdružování mechanizačních a pracovních kapacit měst a obcí v případě překonávání následků havárií a živelných pohrom poškozujících či ohrožujících nejen zásobování pitnou vodou a odvod odpadních vod jednotlivých členů, ale i ostatní prioritní aktivity a zájmů sdružených obcí.
e) Sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj společných zařízení.
f) Vytvoření a obhospodařování společného Fondu rozvoje pro realizaci rozsáhlejších akcí spojených s rozvojem, předkládání a schvalování regionální koncepce rozvoje, obnovy, rekonstrukce společných, ale i obecních zařízení v rozsahu českých a evropských standardů.
g) Společné zpracování, předkládání a schvalování regionální koncepce rozvoje, obnovy, rekonstrukce společných, ale i obecních zařízení v rozsahu českých a evropských standardů.
h) Koordinace prvků sociálního rozvoje a občanské vybavenosti zúčastněných města o obcí, včetně vytváření koncepcí a ovlivňování tvorby cen dodávek energií.
i) Společná ekologická politika zúčastněných měst a obcí v oblasti vytváření, ukládání, zneškodňování, přepravě a likvidace odpadů.
j) Koordinace obecních záměrů v územních plánování v regionálním měřítku.
k) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
l) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
m) Vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit.
n) Všeobecná ochrana životních prostředí v zájmovém území.
o) Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
p) Vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost.
q) Propagace svazku a jeho zájmového území.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Sbírka listin

Název Příloha Účinnost Od
smlouva o vzniku svazku - Svazek obcí Vejprtska
16.08.1993
stanovy Svazku obcí Vejprtska
16.08.1993
dodatek č. 1 ke stanovám Svazku obcí Vejprtska
23.05.1996
dodatek č. 1 ke stanovám Svazku obcí Vejprtska
07.12.2001
stanovy Svazku obcí Vejprtska II.
04.12.2003
dodatek stanov II. Svazku obcí Vejprtska
12.03.2007