Rejstřík dobrovolných svazků obcí

nečinné
22.03.2002
Mikroregion Hrobčice
Hrobčice 61
Hrobčice
417 57
Božena Zemanová - pověřena jednáním za mikroregion
Rada starostů, předseda, místopředseda, kontrolní orgán - dozorčí rada.

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1. Účelem založení a budoucího působecní svazku obcí je:
a) prohlubování regionální spolupráce,
b) propagace regionu,
c) ochrana přírody, životního prostředí a kulturního dědictví,
d) koordinace postupu při obnově venkova (účast v Programu obnovy venkova a dalších programech regionální politiky ČR),
e) úsilí o zlepšení životních podmínek pro občany sdružených obcí,
f) podpora podnikání v rámci regionu,
g) podpora rozvoje ekologického zemědělství,
h) podpora vytváření pracovních příležitostí pro občany členů sdružení.
Cílem činnosti svazku obcí bude společný postup obcí v řešení a realizaci Programu obnovy venkova a dalších programů regionální politiky ČR, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec.
2. Plnění účelu shora uvedeného bude svazek obcí dosahovat především: společným projednáváním důležitých společných otázek, shromažďováním prostředků, materiálu, vybavení apod. potřebných ke splněnní společných cílů, výměnou poznatků a zkušeností, společným působením na státní orgány, organizace, včetněorganizací mezinárodních, navazováním potřebných kontaktů, vzájemnou pomocí jednotlivých obcí, zveřejňováním problémů apod.
3. Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové aktivity, které se netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností svazku obcí dbát, aby jejich výsledky byly v souladu se zájmy a záměry svazku obcí jako celku.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Platnost Od Platnost Do
stanovy
27.11.2001
zakladatelská smlouva
27.11.2001