Tisk

Rejstřík svazků/společenství obcí

svazek obcí
aktivní
19.04.2016
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
Náměstí 1. Máje 1
Chomutov
430 01
05054265
valná hromada
rada
předseda, místopředseda
kontrolní komise

 

 

Osoby vykonávající působnost

Jméno Funkce Datum vzniku funkce Datum zániku funkce
Mgr. Milan Märc
předseda
Milan Čapek
místopředseda

Členské obce

Název IČO Datum vzniku členství Datum zániku členství

Předmět činnosti

Předmět činnosti
1) Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

a. oblasti školství v zájmovém území
b. oblasti sociální péče v zájmovém území
c. správy shromažďování a odstraňování komunálních odpadů v zájmovém území
d. oblasti zdravotnictví v zájmovém území
e. oblasti rozvoje kultury v zájmovém území
f. požární ochrany v zájmovém území
g. ochrany veřejného pořádku v zájmovém území
h. ochrany životního prostředí a ovzduší v zájmovém území
i. rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území
j. podpory podnikání a rozvoje služeb v zájmovém území
k. zajištění dopravní obslužnosti
l. zabezpečování čistoty obcí
m. správy veřejné zeleně
n. správy veřejného osvětlení
o. zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod
p. společných nákupů energií
q. společného zajištění telekomunikačních služeb
r. pomoci při správě majetku členských obcí
s. administrativní pomoci členským obcím.

2) Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

3) Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Sbírka listin

Název Příloha Účinnost Od
stanovy
19.04.2016
příloha č. 1 Stanov
19.04.2016
zakladatelská smlouva
19.04.2016
dodatek č. 1 ke stanovám
29.03.2017
dodatek č. 2 ke stanovám
18.05.2018