Tisk

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

27.08.1993
Svazek obcí Vejprtska
Tylova 870/6
Vejprty
43191
47793040
Jitka Gavdunová, předsedkyně
Rostislav Velek, zástupce
zasedání orgánu svazku
předseda svazku
zástupce - zmocněnec zasedání orgánu SOV

 

 

Předmět činnosti

Předmět činnosti
a) Jednotná správa a řízení obecních vodovodů a kanalizací, skupinových vodovodů a kanalizací a dalších společných částí z majetku obcí, které slouží výrobě a rozvodu vody, k odvodu a likvidaci odpadních a dešťových vod na principu investiční a cenové solidarity členů svazku ve smyslu zákona o obcích.
b) Racionální využívání zdrojů vody a činností souvisejících s vodohospodářskými funkcemi složek přírodního prostředí regionu.
c) Zajištění zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod členů svazku.
d) Sdružování mechanizačních a pracovních kapacit měst a obcí v případě překonávání následků havárií a živelných pohrom poškozujících či ohrožujících nejen zásobování pitnou vodou a odvod odpadních vod jednotlivých členů, ale i ostatní prioritní aktivity a zájmů sdružených obcí.
e) Sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací a subvencí pro budování a rozvoj společných zařízení.
f) Vytvoření a obhospodařování společného Fondu rozvoje pro realizaci rozsáhlejších akcí spojených s rozvojem, předkládání a schvalování regionální koncepce rozvoje, obnovy, rekonstrukce společných, ale i obecních zařízení v rozsahu českých a evropských standardů.
g) Společné zpracování, předkládání a schvalování regionální koncepce rozvoje, obnovy, rekonstrukce společných, ale i obecních zařízení v rozsahu českých a evropských standardů.
h) Koordinace prvků sociálního rozvoje a občanské vybavenosti zúčastněných města o obcí, včetně vytváření koncepcí a ovlivňování tvorby cen dodávek energií.
i) Společná ekologická politika zúčastněných měst a obcí v oblasti vytváření, ukládání, zneškodňování, přepravě a likvidace odpadů.
j) Koordinace obecních záměrů v územních plánování v regionálním měřítku.
k) Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území.
l) Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území.
m) Vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit.
n) Všeobecná ochrana životních prostředí v zájmovém území.
o) Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)
p) Vytváření předpokladů pro podnikatelskou a spolkovou činnost.
q) Propagace svazku a jeho zájmového území.
Předmět činnosti - poznámka (historie úprav)

 

 

Přílohy

Popis přílohy Příloha Účinnost Od
smlouva o vzniku svazku - Svazek obcí Vejprtska
16.08.1993
stanovy Svazku obcí Vejprtska
16.08.1993
dodatek č. 1 ke stanovám Svazku obcí Vejprtska
23.05.1996
dodatek č. 1 ke stanovám Svazku obcí Vejprtska
07.12.2001
stanovy Svazku obcí Vejprtska II.
04.12.2003
dodatek stanov II. Svazku obcí Vejprtska
12.03.2007